E-mailadresAfdrukkenExport ICS

Ledenvergadering

Titel:
Ledenvergadering
Wanneer:
di, 15. juni 2021, 15:00 u - 17:30 u
Locatie:
TEAMS - Online
Categorie:
Ledenvergadering

Omschrijving

Agenda voor de de 170e ledenvergadering op 15 juni 2021

Tijdens deze Stutech-bijeenkomst zal het onderwerp AEC-granulaat/vulstof van diverse kanten worden belicht door onderstaande 7 sprekers. Na afloop van de presentaties en pitches volgt een paneldiscussie, waarbij de sprekers de panelleden zijn en u uiteraard de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Deze themamiddag is een unieke gelegenheid om u uitvoerig te laten informeren over dit onderwerp

15.00 – 15.05 uur Opening en mededelingen

15.05 – 15.20 uur AEC-granulaat belangrijk voor circulaire economie / Edwin Heijnsdijk – Heros Sluiskil

Granulaten uit AEC-bodemas zijn een uitstekend alternatief voor primaire bouwgrondstoffen. AEC-granulaat is een van de drie belangrijkste grondstoffen uit AEC-bodemas, het (her)gebruik is veilig en duurzaam en dus beter voor het milieu. Op deze manier wordt ons afval nuttig hergebruikt en besparen we op schaars wordende primaire bouwstoffen. AEC-granulaat past daarmee uitstekend binnen het Green-deal akkoord en de ambities voor de verduurzaming van Nederland, zoals door de overheid en industrie in 2012 zijn overeengekomen. Het geeft invulling aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om Nederland volledig circulair te maken. Onder invloed van de Green-deal is er in de afgelopen jaren in afvalverwerkende keten flink geïnvesteerd in innovatie. En hoewel er geen enkele aantoonbare reden of aanleiding is om het gebruik van AEC-granulaat in beton af te raden, lijkt er daar nu toch de rem op te worden gezet. Een kwalijke zaak, die metname lijkt te worden ingegeven door korte termijn politiek en hokjesdenken en de niet wetenschappelijke sentimenten. In deze presentatie gaat Edwin Heijnsdijk van Heros u informeren over wat AEC-granulaat eigenlijk is, de waarde van AEC-granulaat voor de circulaire economie en onze verantwoordelijkheid en de noodzaak tot verdere innovatie in de waardeketen.

15.20 – 15.30 uur De positie van AEC granulaat in het uitvoeringsteam “Hergebruik Betonreststromen” van het Betonakkoord / Leo Dekker – Voorzitter uitvoeringsteam Hergebruik Betonreststromen

Binnen het uitvoeringsteam Hergebruik Betonreststromen van het Betonakkoordontstond al vanaf het allereerste begin een knelpunt rondom de toepassingvan AEC granulaten in beton. Belangrijk punt daarbij was vooral de toepasbaarheid van gerecycled beton met daarin (resten van) AEC granulaten. Het werd gezien als één van de circulariteitsrisico’s die mogelijk zou kunnen veroorzaken dat het ambitieniveau van 100% hergebruik niet gerealiseerd zou kunnen worden. Geadviseerd werd om te overwegen om de beton met AEC granulaten aantoonbaar te scheiden van de overige betonreststromen, of via constructief en milieuhygiënisch onderzoek aan te tonen dat reststromen met AEC granulaten eveneens generiek toegepast kunnen worden in een tweede of derde leven.

15.30 – 15.40 uur AEC-bodemassen en markt / Mari van Dreumel – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Welke prikkels zijn nodig zijn om de markt te laten lopen zoals zou moeten. Er kloppen verschillende materialen aan de voordeur van de markt en hoe geven we die allemaal hun plek. De overheid heeft daar maar beperkt invloed op, ook als marktpartij. Dus wat kunnen marktpartijen zelf doen?

15.40 – 16.00 uur AEC-vulstof in aardvochtig beton / Mark van Kempen – Blue Phoenix Group

Uit AEC-bodemas kan met een opwerkproces, waaronder een natte maalstap, een vulstof worden geproduceerd voor toepassing in ongewapend aardvochtigbeton. Om deze AEC vulstof op een verantwoorde en geaccepteerde wijze toete kunnen passen in beton is een beoordelingssystematiek nodig in de vormvan een CROW-CUR Aanbeveling. De commissie die deze CROW-CUR Aanbeveling opstelt heeft recent haar werk afgerond. De presentatie geeft een beeld van de onderzoeken die zijn uitgevoerd, de resultaten en op welke wijze circulariteit is onderzocht.

16.00 – 16.15 uur Waarom je nu al moet gaan nadenken over prestaties van beton involgende levenscycli / Evert Schut - Rijkswaterstaat

In de presentatie wordt aangegeven wat Rijkswaterstaat doet aan circulaire economie en waarom Rijkswaterstaat het belangrijk vindt om de volgende levenscycli hierbij in beschouwing te nemen. De hiervoor ontwikkelde methode zal In hoofdlijnen worden weergegeven.

16.15 – 16.30 uur Pauze

16.30 – 16.40 uur Vrij toepasbare bodemas biedt kansen/ Peter Broere - BRBS

De opwerking van AVI-bodemas is ver gevorderd en biedt kansen voor het grondstoffenbeleid in Nederland, dat streeft naar minder primaire grondstoffen. De toepassing in beton is nog niet breed geaccepteerd. Dat leidt in de recyclingfase tot de vraag of dit bodemas-beton voldoende is af te scheiden van de stroom regulier betongranulaat. Dit levert problemen op wat bedreigend is voor de circulariteit van het beton. Er is nog een kleine stap nodig om bodemas vrij toepasbaar te maken. Dit zou de acceptatie in de grondstoffenmarkt sterk verbeteren en biedt kansen, waarbij deze niet alleen in de betonmarkt liggen.

16.40 – 17.00 uur Toepassing AEC Granulaat, lust of last? / Frans Gabriëls – MBI

Vanaf de geboorte van het AEC granulaat ben ik via 2 bedrijven mede betrokkengeweest bij de implementatie van dit materiaal. Na aanvankelijk zeer sceptisch te zijn geweest over de toepassing van AECgranulaat, is door veel onderzoek, openheid over de gang van zaken en het zelf aanschouwen van het gehele proces, de scepsis omgeslagen naar het kijken naar mogelijkheden.Voorwaarden waren helder: AEC granulaat mag geen problemen opleveren in onze producten, maar ook niet als deze na hun gebruiksperiode weer terug de markt inkomen, al dan niet als gebroken materiaal. Er heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden, o.a. op basis van het Besluit Bodemkwaliteit, ook in een 2e leven scenario. Uiteindelijk bleken alle waarden te voldoen, waarmee de toepassingvan AEC granulaat een feit werd. In de presentatie zullen enkele voor- en nadelen benoemd worden van de ervaringen met AEC granulaat tot nu toe in de aardvochtige betonwaren.

17.00 – 17.30 uur Paneldiscussie

 


Locatie

Locatie:
TEAMS
Plaats:
Online
Land:
Netherlands


Stutech | KvK 40407232 | Statutair gevestigd te Gouda
 

.uk-form input[type="text"], .uk-form input[type="password"] { color: yellow; }

Stutech login mobiel