Skip to main content

Studiegroep 53 "RCM-methode (chloriden)"

Wapeningscorrosie vormt een van de meest voorkomende mechanismen die kunnen leiden tot aantasting van een betonconstructie. Corrosie van wapeningsstaal kan worden geïnitieerd door chloriden of door carbonatatie. Bij verontreiniging van de betondekking met chloriden zal corrosie worden geïnitieerd wanneer het chloridegehalte bij de wapening hoger is dan een zeker kritisch chloridegehalte. Het moment waarop corrosie begint zal langer duren naarmate de dikte van de betondekking hoger is of wanneer het beton een hogere weerstand tegen chloride-indringing bezit. In dat verband zijn zowel de dikte van de dekking als de permeabiliteit van het in de dekking aanwezige beton belangrijk. In het Europese project DuraCrete is een pragmatisch mathematisch model ontwikkeld waarmee een indicatie kan worden verkregen van het tijdstip waarop corrosie-initiatie kan worden verwacht op basis van ondermeer deze twee variabelen. Bij levensduurberekeningen kan dit model worden gebruikt om te bepalen of corrosie mogelijk is binnen de vereiste levensduur van een betonconstructie. Als standaard test („compliance test‟) om de weerstand van beton tegen chloride indringing te kunnen kwantificeren is in DuraCrete de zogeheten RCM-test geïntroduceerd. Stutech-studiegroep 53 is ingesteld om de achtergronden van deze voor Nederland relatief onbekende beproevingsmethode nader te belichten en de mogelijkheden voor toepassing in duurzaamheidsbeschouwingen te evalueren.

Taakstelling van Studiegroep 53 was het opstellen van een rapportage over de geschiktheid van de Rapid Chloride Migration (RCM) test als beproeving voor de bepaling van de potentiële weerstand van beton tegen chloride-indringing, met daarin de methode van bepaling van de migratiecoëfficiënt, de wijze waarop de verkregen meetresultaten verwerkt moeten worden, en de vertaling naar de praktijk.

Studiegroep 53 was als volgt samengesteld:

Bark, G.
Boutz, M.
Eldik, J. van
Freriks, E. (mentor Stutech)
Gaal, G.
Gulikers, J.
Han, N.
Post, M.
Ven, D. van der
Visser, J.
Zegwaard, J.

Inmiddels is een eindrapport verschenen als Stutech rapport 26 "Beschouwing RCM-methode". Leden kunnen dit rapport na inloggen downloaden onder de definitieve Stutech rapporten.